OM OSS

I en tid då vi ser hur sociala kamper möts av allt hårdare repression från stat och kapital, kände vi behovet av att arrangera ett forum där vi kan mötas för att diskutera, skapa och stärka varandras olika former av motstånd. Malmös Anarkistiska Bokmässa önskar vara en mötesplats och plattform för att sprida anarkistiska idéer och informera om pågående kamper både i Sverige och internationellt. I arbetet med att skapa bokmässan finns en pågående diskussion och strävan mot att den ska vara självorganiserad, antiauktoritär, feministisk, antirasistisk och revolutionär. Vi som jobbar med bokmässan tror på horisontella och icke-delegativa former för aktioner, organisering och kunskapsspridning, som bygger på jämlikhet och solidaritet.

Utan jämlikhet finns inte frihet och utan frihet finns inte jämlikhet. Som anarkister tror vi på ett samhälle med en ny social struktur, ett klasslöst samhälle där alla får ta plats och leva oberoende av etnicitet, kön, sexuell läggning eller förmåga, bortom hierarkier i en miljö där alla har rätt till ekonomisk och social trygghet. Anarkismen motsätter sig staten och dess våldsmonopol som verktyg för att upprätthålla kapitalistiska strukturer.

Att vi sitter i arbetsgruppen för att bygga Malmös Anarkistiska Bokmässa 2018 innebär inte att vi lever upp till våra ideal. Tyvärr lever vi fortfarande i ett kapitalistiskt, exploaterande, patriarkalt, och rasistiskt klassamhälle, men vi önskar att bokmässan ska vara en plats där vi möts och inspireras av varandras kamper mot stat och kapital. Med den Anarkistiska bokmässan vill vi ge utrymme åt dessa idéer genom presentationer av böcker och publikationer som rör sig inom det anarkistiska spektrat, men även föredrag, diskussioner och workshops. Att sprida teori och praktik stärker vår rörelse lokalt och globalt.

Vi strävar efter att bokmässan ska vara ett tryggt rum fritt från de strukturer och förtryck vi kämpar mot och hoppas att alla deltagare hjälper oss att skapa det rummet. Under dessa dagar hoppas vi finna gemenskap, likheter och delade mål, men också förståelse för var och hur våra individuella projekt och önskemål skiljer sig åt.

Bokmässan utgör ett litet försök att göra anarkism till ett hot mot det nuvarande politiska systemet!