Jag kan tala interaktivt om vad jag skulle kalla den svenska statsindividualismen. Diskutera den historiska bakgrunden till att det blivit som det blivit i Sverige, hur institutionerna vuxit fram, formats av socialt ingenjörskap och format människorna. Hur jurifiering och medikalisering flutit samman under sekularisering och urbanisering och hur staten i namn av välfärdspolitiken upprätthåller maktförhållanden och social kontroll. Jag kan tala om institutionsproblem och standardmisstag i handläggning och bemötande utifrån existerande mallar inom vården och Socialtjänsten. Problemen med den goda staten. Vårdens problem och Socialtjänstens problem.

Jag kan tala om hur feministiska intentioner reproducerar sexism och hur argument om barns bästa leder till övergrepp mot barn. Om medikaliseringen och psykiatriseringen av svenskar. Om hur systemfel upprätthålls och hur svårt det är att få rätt mot staten vid institutionsskador och diskriminering. Om patientskador, myndighetsövergrepp och svensk erkännandeproblematik. Om hur systemet för patienträttigheter brister i Sverige. Diskutera vilka det är som drabbas värst utifrån minoritetsperspektiv och diskrimineringsperspektiv. Vilka som orosanmäls och kriminaliseras. Vad som sker socialt och psykologiskt i de mellanmänskliga mötena då vårdgivare och socialsekreterare kommunicerar med klienter och patienter och vilka konsekvenser det får. Relatera till hur utbildningar idag utestänger och indoktrinerar människor i neutralitetstro och ignorans av postkolonial kunskap. Hur välfärdsinstitutioner genom att utestänga samhällsvetenskaplig forskning stagnerat i biologistisk uppfattning om medicin och rasbiologiska och koloniala uppfattningar om kunskap som bygger på hierarki. Jag vill öppna upp för samtal om maktmissbruk och professionaliseringsmetoder inom institutioner. Få igång en diskussion om institutionellt våld och kontroll där deltagarna kan dela erfarenheter. Det kan handla om sociala effekter i hela samhället. Om hur människor vänds mot varandra istället för mot staten och hur de bränner ut sig som det kallas. Hur de trots välfärdsstatens egalitära och kollektivistiska ambitioner görs individualistiska i ageranden och hur NPM etablerat mobbmentalitet som slår ut många på arbetsplatser och inom vården och gör folk "utbrända". Medicinens roll i detta.

Workshopen kan handla just om ifall det över huvud taget går att förändra svenska institutioner utifrån erfarenheter av att ha kritiserat verksamheter och att ha drabbats av repressalier. Om vad folk har för alternativ? Finns det alternativ till vården och psykiatriseringsvågen, eller håller den svenska standardiseringen människor i sitt grepp under att deras rättigheter kontrolleras för att motarbeta alla alternativ? Jag kan berätta om alternativ till psykofarmaka, om prohektdrömmar om alternativa vårdmottagningar och om sådana som handlar om alternativa behandlingar. Diskutera kreativa och sociala projekt.

Från början var ju fokus psykiatrin. Jag kan fokusera mer på övergrepp just inom psykiatrin. Eller psykiatriseringen av barn som sker utifrån skolornas verksamhet. Men helst får väl fokus utgå från dem som är där och deras intressen. Jag kan tala om Socialtjänsten och brett om vården. Vill gärna höra erfarenheter och bolla om alternativ. Väldigt många vill idag skapa alternativ. Det går att välja fokusområden inom vård och omsorg.

 Svensk individualism

Mera Workshops

Workshops håller lördag och söndag